Algemene Voorwaarden

 1. Gilhuis AdvocatenDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van mr. P.G. Gilhuis B.V., handelend onder de naam Gilhuis Advocaten.
 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede van degenen die voor Gilhuis Advocaten werkzaam zijn. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Gilhuis Advocaten, hetzij aan werknemers van Gilhuis Advocaten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Gilhuis Advocaten. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Deze artikelen hebben betrekking op de persoon van degene die de opdracht aanvaardt. Gilhuis Advocaten is bij uitsluiting van  alle anderen die de opdracht aanvaardt.
 3. Gilhuis Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, van tevoren overleggen met haar opdrachtgever en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Gilhuis Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt er mee in  dat Gilhuis Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 4. Indien op toevoeging wordt geprocedeerd, kan bij een gewijzigde (financiële) huishouding van de cliënt en/of een aanmerkelijk resultaat de toevoeging worden ingetrokken, waarna de werkzaamheden op basis van het geldende uurtarief in rekening kan en zal worden gebracht.
 5. Gilhuis advocaten kan verlangen dat een voorschot wordt voldaan alvorens aan haar werkzaamheden te beginnen of deze voort te zetten.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Gilhuis Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Gilhuis Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW. Kosten die Gilhuis Advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht. Een percentage van 7% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten.
 7. Gilhuis Advocaten declareert behoudens uitzondering maandelijks, welke declaraties dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft de opdrachtgever hiermee in gebreke, dan kunnen de werkzaamheden van Gilhuis Advocaten worden opgeschort.
 8. Worden declaraties geheel of gedeeltelijk niet tijdig voldaan, dan kan Gilhuis Advocaten tevens aanspraak maken op incassokosten, forfaitair vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 100,-, alsmede op de wettelijke rente.
 9. Na sluiting van een dossier zal Gilhuis Advocaten zorg dragen voor een adequate archivering voor de duur van 5 jaar, waarbij zij zich het recht voorbehoudt om na het verstrijken van deze termijn het dossier te (laten)  vernietigen.
 10. De behandelend advocaat zal zich inspannen zoveel mogelijk de belangen van de opdrachtgever zelf te behartigen, maar zal zich voor één of meerdere handelingen, al of niet in rechte, kunnen laten vervangen. De opdrachtgever zal hierin zoveel mogelijk en zo spoedig mogelijk in worden gekend.
 11. Op alle rechtsverhoudingen tussen Gilhuis Advocaten en haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing en alle geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden behandeld door de bevoegde rechter te Dordrecht.
 12. Gilhuis Advocaten maakt gebruik van een intern klachtenreglement, dat op eerste verzoek aan de opdrachtgever zal worden verstrekt.
 13. Iedere aansprakelijkheid van Gilhuis Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Gilhuis Advocaten in rekening gebrachte honorarium.
 14. Indien een opdrachtgever meerdere opdrachten verstrekt of na een eerdere opdracht opnieuw een opdracht verstrekt, behoeven deze algemene voorwaarden slechts éénmaal te worden verstrekt.

[Klik hier] om een exemplaar van onze algemene voorwaarden te downloaden.

Reacties zijn gesloten.